Література до теми - Східноукраїнський національний університет


Література до теми

1. [18, с. 36-43 ]


Тема:Контролінг інвестицій.


План засвоєння матеріалу


 1. Сутність контролінгу інвестицій

 2. Етапи створення системи контролінгу інвестицій.

 3. Критерії оцінки інвестиційних процесів.

 4. Інструменти і методи, застосовувані в процесі здійснення контролінгу інвестицій.


Ключові поняття та терміниТестові завдання


Тест

Інвестиції - це вкладення капіталу з метою забезпечення його зростання в майбутньому періоді, одержання поточного доходу або розв 'язання визначених соціальних задач:

а) у виробництво основних засобів;

б) у приріст товарно-матеріальних цінностей;

в) у всіх його формах;

г) в цінні папери.

^ Відповідь: а;б;в;г;


Тест

Виділяють такі види інвестицій:

а) матеріальні;

б) нематеріальні;

в) реальні;

г) фінансові.

^ Відповідь: а,б; б,в; в,г; а,г;


Тест

До особливостей контролінгу інвестиційних проектів відносять:

а) орієнтацію на досягнення стратегічних цілей підприємства;

б) здійснення за центрами відповідальності;

в) здійснення за проектами;

г) орієнтацію на досягнення оперативних цілей підприємства.

^ Відповідь: а,б; а,в; в,г; а,г;


Тест

До традиційних критеріїв оцінки ефективності інвестиційних
проектів:

а) рентабельність капіталовкладень;

б) чистий приведений дохід;

в) внутрішня ставка доходності;

г) період окупності;

д) ануїтет.

^ Відповідь: а,б; б,в; в,г; а,г;


Тест

Дисконтування — це:

а) визначення суми відсотків по депозитних вкладах за умови
нарахування простого відсотка;

б) визначення суми відсотків по депозитних вкладах за умови
нарахування складного відсотка;

в) визначення середньорічного розміру грошових потоків;

г) визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків з
урахуванням фактора часу.

^ Відповідь: а;б;в;г;


Тест

:

а) процентний фактор майбутньої вартості однієї грошової одиниці через n-періодів, вкладених під r відсотків;

б) процентний фактор теперішньої вартості однієї грошової одиниці через n-періодів, за умови r відсотків;

в) процентний фактор майбутньої вартості анюїтету через n-періодів вкладених під r відсотків;

г) процентний фактор теперішньої вартості анюїтету через n-періодів, за умови r відсотків.

^ Відповідь: а;б;в;г;


Тест

Чистий приведений дохід (ЧПД) визначається за формулою:
а) ЧПД = ВСД-ІЗ;

б) ЧПД= ЧП-ІЗ;

в) ЧПД = ЧГП-ІЗ;

г) ЧПД = ЧГП + ІЗ;

де ВСД - внутрішня ставка доходності;

ЧГП - чистий грошовий потік;

ЧП - чистий прибуток;

ІЗ - інвестиційні затрати.

^ Відповідь: а;б;в;г;


Тест

Внутрішня ставка доходності (ВСД) визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

де ЧГП- чистий грошовий потік;

ІЗ - інвестиційні затрати;

n — кількість періодів.

^ Відповідь: а;б;в;г;


Тест

До недоліків критеріїв дисконтування відносять:

а) не враховуються чисті грошові потоки;

б) відносна складність розрахунків;

в) важко вибрати ставку дисконтування, яка адекватно відображає
альтернативну вартість ресурсів.

^ Відповідь: а,б; б,в; в,г; а,г;


Тест

У якому випадку інвестиційний проект повинен бути відхилений:

а) якщо ЧПД=0;

б) якщо ЧПД <0;

в) якщо ЧПД>0,

де ЧПД- чистий приведений дохід.

Відповідь: а,б; б,в; в,г; а,г;


Питання для самоконтролю


 1. Що таке інвестиції?

 2. Які види інвестицій?

 3. Що собой являють інвестиційні проекти на підприємстві?

 4. Які основні завдання контролінгу інвестицій на підприємстві?

 5. Назвіть етапи створення системи контролінгу інвестицій

 6. Назвіть традиційні критерії оцінки ефективності інвестицій

 7. Що таке дисконтування?

 8. Які причини зміни вартостей грошей у часі?

 9. Назвіть критерії оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків.


Література до теми

[14, с. 145-157 ]

[18, с. 57-73 ]

[26, с. 98- 107 ]

[27, с. 117- 160 ]


Тема: Контролінг інноваційних процесів.


План засвоєння матеріалу


 1. Сутність і задачі контролінгу інновацій.

 2. Види проектних груп

 3. Оперативний контролінг інновацій


Ключові поняття та терміни


з функціональною координацією,

із проектним керуванням,

з матричною структуроюЛітература до теми

1. [18, с. 65-73 ]

^ Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Основна література:


 1. Про підприємства: Закон України від 27.03.1991 р. //Відомості Верховної Ради України- .– 1991. - № 24.

 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон від 16.07.1999 р. № 996-ХIV // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.03.1999. - № 87 // Все про бухгалтерський облік – 2000.-№ 11.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. «Баланс» від 31.03.1999. - № 87 // Все про бухгалтерський облік – 2000. - № 11.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. «Звіт про фінансові результати» від 31.03.1999. - № 242 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7. «Основні фонди» від 31.03.99. - № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8. «Нематеріальні активи» від 31.03.1999.-№ 87//Все про бухгалтерський облік.–2000. - № 11.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9. «Запаси» від 31.03.1999. - № 751 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15. «Доход» від 31.03.1999. - № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16. «Витрати» від 31.03.1999. - № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 11.

 11. Голів С.Ф. Управлінський бухгалтерський облік. - К.: «СКАРБИ», 1998. - 384 з : МУЛ

 12. Гасило Е.А. Контролинг. Конспект лекций по дисциплине для студентов дневного и заочного отделения полной и сокращенной форм обучения ФЭУМЭО -Донецк. ДДУЕТ, 2004. -125 с

 13. Друри К. Введення в управлінський і виробничий облік: Учебн. посібник для вузів /Пер. с англ. під ред. Н.Д. Эриашвили; Передмова Оф. П.С. Безруких. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 783 с.

 14. Калайтан Т.В. Контролінг : Навчальний посібник: Новий Світ – 2000, 2008,- 252 с3

 15. Карпова Т.П. Основи управлінського обліку: Учеб. посібник. -М.: ИНФРА-М, 1997. - 392 с.

 16. Карпова Т.П. Управлінський облік: Підручник для вузів. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.

 17. Костырко Л.А. Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб'єкта: методологія й організація. Монографія. - Луганськ: із ВНУ ім. В.Даля, 2002. - 560 с.

 18. Контролінг у бізнесі. Методологическиие й практичні основи побудови контролінга в організаціях / А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Приймак, С.Г.Фалько. -М. Фінанси й статистика, 2002. -256 с.

 19. Контролінг як інструмент керування підприємством /Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина й ін. /Під ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

 20. Петренко С.Н. Контролінг: Навчальний посібник. - Київ: Ника-Центр, Эльга, 2003. -328с.

 21. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : Монографія . – Тернопіль, 2004. – 370 с,

 22. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллиг - основа керування бізнесом. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. - 208 с.

 23. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробова М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. –К.: Либідь, 2002. –384 с.

 24. Фінанси підприємства: Підручник / Керівник А.М.Поддєрьогін. –К.: КНЕУ, 2000.-460 с.

 25. Шевченко И.Г. Управлінський облік. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа «Интел-синтез», 2001. - 112 с.

 26. Шепітько Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання).-К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 136 с.

 27. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-318 с,

 28. Янковский К.Г., Мухарь И.Р. Управлінський облік. - Спб: Питер, 2001. - 128 с.7717499670313019.html
7717706418313730.html
7717942246890832.html
7718111038898707.html
7718193153184704.html